„Moja elektrownia wiatrowa” – Nowa dotacja dla gospodarstw domowych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) opracował projekt dofinansowania przeznaczonego na przydomowe elektrownie wiatrowe. Program „Moja elektrownia wiatrowa” ma rozpocząć się już w 2024 roku, a jego budżet wynosi 400 mln złotych.

 

„Moja elektrownia wiatrowa”

 

Program „Moja elektrownia wiatrowa” ma za zadanie promowanie mikro-elektrowni wiatrowych w kontekście energetyki prosumenckiej. Poprzez finansowe wsparcie zakupu i instalacji przydomowych elektrowni wiatrowych, program dąży do zwiększenia udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł w ogólnym zużyciu energii. Dodatkowo, przewidziana jest dodatkowa dotacja na magazyn energii.

 

Dotacja na wiatrak

 

Budżet w wysokości 400 mln złotych został przeznaczony na wsparcie dla prosumentów planujących zakup i instalację nowych przydomowych elektrowni wiatrowych. W ramach tego wsparcia przewiduje się współfinansowanie zakupu i montażu nowej instalacji wiatrowej o mocy do 20 kW, wraz z towarzyszącym magazynem energii. Oto szczegóły dotyczące możliwych dotacji:

  • Prosument może otrzymać dotację w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych, jednak nie przekraczającej 30 tysięcy złotych na jedną zainstalowaną elektrownię wiatrową, przy czym nie więcej niż 5 tysięcy złotych na każdy jeden kW mocy elektrowni.
  • Dotacja na magazyn energii elektrycznej wynosić może do 50% kosztów kwalifikowanych, jednak nie przekraczając 17 tysięcy złotych, przy minimalnej pojemności magazynu wynoszącej 2 kWh, ale nie więcej niż 6 tysięcy złotych na każdy jeden kWh pojemności magazynu.
  • Ponadto, przewiduje się możliwość uzyskania dotacji w wysokości do 10% kosztów kwalifikowanych na dokumentację projektową.

Kto otrzyma dotację na wiatrak?

 

Dotacja z programu będzie przeznaczona dla osób fizycznych, które są właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której planują zainstalować przydomową elektrownię wiatrową. Aby zakwalifikować się do uczestnictwa w programie, konieczne jest bycie prosumentem, czyli osobą, która produkuje energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby.

W przypadku instalacji on-grid, czyli podłączonej do sieci elektrycznej, niezbędne jest zawarcie umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) w formie umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii. Takie umowy regulują kwestie związane z wprowadzeniem do sieci elektrycznej energii wytworzonej w mikro-instalacji. Alternatywnie, instalacja może działać w systemie off-grid, czyli niezależnie od sieci elektrycznej.

 

Początek programu

 

Program „Moja elektrownia wiatrowa” oczekuje na zatwierdzenie ze strony Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Obecnie trwają konsultacje społeczne dotyczące projektu. Planowane jest przedłożenie programu do akceptacji już w lutym bieżącego roku.

Realizacja programu będzie miała miejsce w latach 2024-2029, przy czym:

  • Podpisywanie umów będzie możliwe do 31 grudnia 2028 roku.
  • Środki finansowe będą wydatkowane do 31 grudnia 2029 roku.

Okres kwalifikowalności kosztów obejmuje czas od 30 czerwca 2023 roku do 31 grudnia 2028 roku.

 

Terminy i procedura składania wniosków

 

Nabór wniosków będzie przeprowadzany w trybie ciągłym do momentu wyczerpania przeznaczonej puli środków. Szczegółowe informacje dotyczące terminów, sposobu składania oraz rozpatrywania wniosków zostaną określone w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które zostaną opublikowane na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Dlaczego warto zainwestować w przydomowy wiatrak?

 

Przydomowe wiatraki doskonale uzupełniają instalacje fotowoltaiczne, zapewniając stabilność dostawy energii elektrycznej, zwłaszcza w warunkach zmiennej dostępności światła słonecznego. Mogą zrekompensować okresy mniejszej produkcji energii przez panele fotowoltaiczne, co pozwala na większą niezależność energetyczną. Dodatkowo, ich relatywnie niski koszt utrzymania oraz estetyczny wygląd przyczyniają się do oszczędności finansowych, zwiększenia wartości nieruchomości oraz promowania ekologii.

Scroll to Top